Hướng dẫn đánh giá, xếp loại VSCĐ

Thứ ba - 06/11/2018 20:39
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại VSCĐ 
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại VSCĐ

       UBND TỈNH CÀ MAU                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 1938/HD-SGDĐT                                                   Cà Mau, ngày 04  tháng 9  năm 2015
HƯỚNG DẪN
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI "VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP" ĐỐI VỚI TIỂU HỌC

            Thực hiện Quyết định số 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2002 về việc ban hành mẫu chữ viết trong trường tiểu học; phong trào “Vở sạch chữ đẹp” (VSCĐ) góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng học tập cho học sinh tiểu học; thông qua kỹ năng và thói quen giữ vở sạch, viết chữ đẹp, dần dần tạo cho học sinh những phẩm chất đạo đức con người  mới theo mục tiêu và kế hoạch giáo dục tiểu học trong giai đoạn mới.
            Nhằm để thúc đẩy phong trào và phù hợp với Thông tư 30/2014, các nhà trường, các cấp quản lý giáo dục có cơ sở đánh giá phong trào “Vở sạch chữ đẹp”, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá xếp loại "Vở sạch chữ đẹp" đối với huyện, TP, trường, lớp và học sinh tiểu học như sau:

            A. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP
            I. Về vở sạch
            - Yêu cầu: học sinh có đủ số vở học theo môn quy định đối với tiểu học; vở phải giữ được bìa, có bao bìa, dán nhãn và giữ được sạch; giấy của vở không nhầu nát, rách, không quăn góc, dơ bẩn, không bỏ trống giấy, mất số trang; cách trình bày vở phải rõ ràng và sạch sẽ.
            - Tiêu chí đánh giá:
+ Tiêu chí 1: đủ số vở học theo môn quy định đối với tiểu học, vở phải giữ được bìa, có bao bìa, dán nhãn.
+ Tiêu chí 2: giấy của vở không nhầu nát, rách, không quăn góc, dơ bẩn, không bỏ trống giấy, mất số trang và giữ được sạch.
+ Tiêu chí 3: trình bày vở phải rõ ràng và sạch sẽ.
            II. Về chữ đẹp
- Yêu cầu: thực hiện theo các quy định về mẫu chữ viết tại Quyết định số 31/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT ngày 14/6/2002 về việc ban hành mẫu chữ viết trong trường tiểu học, công văn 5150/TH của Bộ GD&ĐT ngày 17/6/2002 về việc hướng dẫn dạy và học viết chữ ở tiểu học. Căn cứ vào phân môn Tập viết và Chính tả của mỗi khối lớp, có kết hợp xem xét chữ viết trong vở các môn còn lại.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Tiêu chí 1: chữ viết thẳng hàng ngay ngắn, chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ.
+ Tiêu chí 2: khoảng cách giữa các con chữ, giữa chữ với chữ đúng theo qui
định.
+ Tiêu chí 3: đảm bảo đủ bài theo chương trình và ít sai lỗi chính tả.

B. TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP
I. Xếp loại về vở sạch:
1. Học sinh đạt 2/3 tiêu chí xếp loại: Đạt (trong đó phải đạt được Tiêu chí 2 về vở sạch).
2. Học sinh chưa đạt yêu cầu tại mục 1 nội dung này, xếp loại: Chưa đạt.

II. Xếp loại về chữ đẹp:
1. Học sinh đạt 2/3 tiêu chí xếp loại: Đạt (trong đó phải đạt được Tiêu chí 1 về chữ đẹp).
2. Học sinh chưa đạt yêu cầu tại mục 1 nội dung này, xếp loại: Chưa đạt.
III. Xếp loại chung về "Vở sạch chữ đẹp" đối với xếp loại học kỳ

 
Xếp loại vở Xếp loại chữ viết          Xếp loại chung
(vở+chữ viết)
Đạt Đạt Đạt
Chưa đạt Đạt Đạt
Đạt Chưa đạt Chưa đạt

IV. Xếp loại chung về "Vở sạch chữ đẹp" cả năm học
- Kết quả xếp loại "Vở sạch chữ đẹp" của học kỳ 2 cũng chính là kết quả cuối năm.
            V. Thời điểm kiểm tra và cách ghi vào vở của học sinh
            1. Thời điểm kiểm tra
Học sinh được giáo viên kiểm tra vào các thời điểm: cuối học kỳ 1, cuối học kỳ 2.
            2. Cách ghi vào vở của học sinh
            - Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, giáo viên ghi vào vở Tập viết của học sinh; đối với học sinh lớp 4, lớp 5 giáo viên ghi vào vở Chính tả của học sinh.
            - Nội dung ghi như sau:
            + Kiểm tra học kỳ………, ngày …......….tháng …...….năm…….............….
            + Xếp loại: Vở…………………, Chữ viết………………………..................
            + Xếp loại chung:………………………………............................................
            + Giáo viên ký tên……………………………...............................................

            C. TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG NHẬN
 
  1. Tiêu chuẩn công nhận học sinh, lớp, trường, huyện, thành phố có thành tích về vở sạch chữ đẹp
1. Học sinh được công nhận VSCĐ
- Giữ gìn được toàn bộ sách, vở đầy đủ
- Được xếp loại Đạt về VSCĐ
            2. Lớp được công nhận đạt VSCĐ
Có ít nhất 90% học sinh trong lớp được công nhận VSCĐ
            3. Trường được công nhận có phong trào VSCĐ
  Có 100% số lớp được công nhận có phong trào VSCĐ
            4. Huyện, thành phố được công nhận có phong trào VSCĐ
              Có ít nhất 90% số trường tiểu học trong toàn huyện, thành phố được công nhận có phong trào VSCĐ
         II. Thẩm quyền, thời điểm công nhận cá nhân và đơn vị có thành tích
1. Giáo viên xét và xếp loại về VSCĐ cho học sinh
2. Hiệu trưởng xét và công nhận lớp đạt VSCĐ
3. Phòng GD&ĐT công nhận trường có phong trào VSCĐ
         4. Sở GD&ĐT công nhận huyện, thành phố có phong trào VSCĐ
         5. Thời điểm công nhận: cuối năm học

         D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         - Phòng GD&ĐT huyện, thành phố có kế hoạch triển khai và phát động thi đua đến tất cả các trường tiểu học đều thực hiện phong trào VSCĐ một cách sôi nổi.
         - Các trường tiểu học phát động, rèn luyện thường xuyên đến với giáo viên và học sinh.
         - Hướng dẫn này thay thế công văn số 557/TH của Sở GD&ĐT ngày 5/8/2000 và có hiệu lực từ ngày ký.
         Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn này./.
Nơi nhận:                                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC
- LĐ Sở;                                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC
- Phòng GD&ĐT (để thực hiện);                                               
- Trường tiểu học trong tỉnh (để thực hiện);
- Lưu VP, GDTH.                                                    
                                                                                                   Lê Thanh Liêm
 

Tác giả bài viết: Bảo Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 594 | lượt tải:181

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 546 | lượt tải:169

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 622 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 609 | lượt tải:186

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 605 | lượt tải:185

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 543 | lượt tải:177

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 566 | lượt tải:173

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1123 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 891 | lượt tải:280
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây