Kế hoạch Công đoàn tháng 3/ 2019

Chủ nhật - 03/03/2019 05:52

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÁNG 3 NĂM 2019

 
 
 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2019: 
- Tiếp tục vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn thực hiện tốt những quy định về ATGT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.
- Công đoàn kết hợp cùng chuyên môn dự giờ, thăm lớp, tham gia tổ chức các chuyên đề để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn bồi dưỡng đội tuyển giáo viên và học sinh để dự các kỳ thi các cấp.
- Vận động đoàn viên công đoàn đóng góp quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2019 theo kế hoạch năm 2019 của LĐLĐ thành phố Cà Mau mức đóng là 90.000 đồng/ người/ năm.
- Trích nộp kinh phí Công đoàn đúng quy định.
- Thực hiện tốt hồ sơ về tài chính năm 2019 mở sổ, phiếu thu - chi, chứng từ chi) theo Quyết định số 1910/ QĐ -  TLĐ và Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở, ngày 19/ 12/ 2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 II.  KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019:
* Chủ điểm:
                 - Kyû nieäm 109 năm ngaøy Quoác teá phuï nöõ 8/3 vaø1979 năm khôûi nghóa Hai Baø Tröng.
                 - Kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh 26/ 3.
 
Kế hoạch Công đoàn tháng 3/ 2019
Số: 10/KH.CĐCS                                                         Phường 9, ngày 27 tháng 02  năm 2019
                                                                                                         
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÁNG 3 NĂM 2019

 
 
 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2019: 
- Tiếp tục vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn thực hiện tốt những quy định về ATGT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.
- Công đoàn kết hợp cùng chuyên môn dự giờ, thăm lớp, tham gia tổ chức các chuyên đề để nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn bồi dưỡng đội tuyển giáo viên và học sinh để dự các kỳ thi các cấp.
- Vận động đoàn viên công đoàn đóng góp quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2019 theo kế hoạch năm 2019 của LĐLĐ thành phố Cà Mau mức đóng là 90.000 đồng/ người/ năm.
- Trích nộp kinh phí Công đoàn đúng quy định.
- Thực hiện tốt hồ sơ về tài chính năm 2019 mở sổ, phiếu thu - chi, chứng từ chi) theo Quyết định số 1910/ QĐ -  TLĐ và Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở, ngày 19/ 12/ 2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 II.  KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019:
* Chủ điểm:
                 - Kyû nieäm 109 năm ngaøy Quoác teá phuï nöõ 8/3 vaø1979 năm khôûi nghóa Hai Baø Tröng.
                 - Kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh 26/ 3.
            1. Coâng taùc tuyeân truyeàn - giaùo duïc:
            - Giaùo duïc truyeàn thoáng ngaøy Quoác teá phuï nöõ 8/3 vaø khôûi nghóa Hai Baø Tröng nhaèm phaùt huy truyeàn thoáng ñaáu tranh anh duõng, kieân cöôøng cuûa phuï nöõ Quc teá noùi chung vaø phaùt huy hôn nöõa truyeàn thoáng cuûa phuï nöõ Vieät Nam trong thôøi kyø CNH - HÑH ñaát nöôùc.
            - Giaùo duïc truyeàn thoáng cuûa Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh.
            - Tieáp tuïc vaän ñoäng CB,GV,NV tích cöïc thöïc hieän toát caùc cuoäc vaän ñoäng vaø phong traøo thi ñua lôùn: Phong traøo thi ñua “Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”, “Moãi thaày, coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo”; cuoäc vaän ñoäng “Hoïc taäp vaø laøm theo tư tưởng ñaïo ñöùc, phong cách Hoà Chí Minh”.
       2. Coâng taùc chaêm lo ñôøi soáng, baûo veä quyeàn lôïi ích hôïp phaùp chính ñaùng cho CB-GV-CNV:
       - Phaùt huy hieäu quaû töông trôï CÑV khi hoaïn naïn khoù khaên.
       - Tieáp tuïc thöïc hieän quyõ tieát kieäm daøi haïn.
- Phối hợp với chính quyền quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CB-GV-NV.
                 - Duy trì vaø phaùt huy hieäu quaû caùc loaïi quyõ hoã trôï “quyõ töông trôï”, “quyõ ñoaøn keát”, . . . ñeå coù nguoàn voán hoã trôï giaùo vieân coù hoaøn caûnh khoù khaên.
3. Tham gia quaûn lyù ngaønh vaø thöïc hieän caùc cuoäc vaän ñoäng, caùc phong traøo thi ñua:    
            - Tieáp tuïc vaän ñoäng coâng ñoaøn vieân thöïc hieän toát chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, Nghò quyeát cuûa Coâng ñoaøn caùc caáp.
            - Thöïc hieän toát coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy trong muøa khoâ.
- Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.
                        - Vaän ñoäng CB - GV - NV thöïc hieän toát chuyeân moân trong thaùng, naâng cao neà neáp, chaát löôïng giaûng daïy vaø caùc phong traøo thi ñua.
                   - Tieáp tuïc naâng cao hieäu quaû phong traøo thi ñua “Hai toát” ôû HKII.
                        - Phoái hôïp cuøng BLÑ, Ñoaøn - Ñoäi thöïc hieän toát caùc hoaït ñoäng chaøo möøng ngaøy 8/3, 26/3.
       - Phoái hôïp vôùi chuyeân moân tieáp tuïc xaây döïng, boài döôõng ñoäi tuyeån giaùo vieân gioûi.
- Phối hợp cùng chính quyền tiếp tục vận động đoàn viên đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn năm 2019”
-  Tiếp tục thi đua lập thành tích thực hiện đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội X Công đoàn TP Cà Mau.
     4. Toå coâng ñoaøn:
     - Vaän ñoäng giaùo vieân trong toå thöïc hieän toát keá hoaïch chuyeân moân trong thaùng, naâng cao neà neáp, chaát löôïng giaûng daïy.
     - Cuøng chuyeân moân boài döôõng giaùo vieân döï thi GVCN gioûi caáp thaønh phoá.
     - Hoã trôï toát cho caùc phong traøo thi ñua cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh.
     5. Coâng taùc Nöõ coâng:
     - Cuøng BCH xaây döïng keá hoaïch toå chöùc caùc hoaït ñoäng kæ nieäm 109 năm ngaøy Quoác teá phuï nöõ 8/3 và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
            6- Coâng taùc taøi chính :
         - Trích nộp kinh phí Công đoàn đúng qui định.    
     - Đảm bảo nguyên tắc chứng từ tài chính.
     - Thực hiện tốt hồ sơ về tài chính và công tác công khai tài chính.
     7- Coâng taùc xaây döïng toå chöùc Coâng ñoaøn:
     - Tieáp tuïc chăm boài ñoaøn vieân öu tuù giôùi thieäu cho Ñaûng.
    - UBKT, TTND thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát ở HKII, có kế hoạch kiểm tra hồ sơ Công đoàn.
- Triển khai hướng dẫn số 11/ HD-LĐLĐ ngày 5/5/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau về việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đến BCH và các tổ Công đoàn.
- CĐCS tiến hành tự nhận xét, chấm điểm xếp loại CĐCS vững mạnh năm học 2018 - 2019.
 

Tác giả bài viết: Linhly

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 568 | lượt tải:172

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 518 | lượt tải:157

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 594 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 582 | lượt tải:171

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 583 | lượt tải:168

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 516 | lượt tải:167

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 537 | lượt tải:158

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1097 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 860 | lượt tải:264
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây