KẾ HOẠCH ĐOÀN ĐỘI THÁNG 03/2021

Chủ nhật - 07/03/2021 04:21
          HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG 9                    ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
                                ***
                        Số:   KHLĐ                           Phường 9, ngày 02 tháng 02 năm 2021.

                                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2021
                                                                           ******
 
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

* Ưu điểm
- Các lớp duy trì và ổn định nề nếp học tập .
- Các lớp thực hiện tốt vệ sinh trường lớp.
- Các lớp thực hiện Phong trào thu gom vỏ bia, nước ngọt làm kế hoạch nhỏ được  .
- Đội nghi thức các lớp tiếp tục luyện tập.
- Thăm và chúc tết 2 gia đình chính sách mỗi phần quà trị giá 300.000đ.
- Tổ chức cho đội tuyển bóng đá giao hữu với các đội bạn trên địa bàn thành phố.
* Tồn tại
- Vẫn còn tình trạng học sinh đi học trễ.
- Còn tình trạng học sinh chơi các trò chơi nguy hiểm, đùa giỡn gần cửa kính, làm bể kính dẫn đến chấn thương.
II. Hoạt động tháng 03/2021:
           Chủ điểm:
“ Tiến bước lên đoàn”
“Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/03”
“Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2021”
“ Hưởng ứng thực hiện tháng thanh niên
II. Các hoạt động trọng tâm :
1/ Công tác tuyên truyền và giáo dục:
          - Bằng nhiều hình thức giáo dục cho các em hiểu được truyền thống lịch sử của đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 08/03.
          - Tiếp tục tuyên truyền cho các em thiếu niên 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyên ý thức đạo đức trong sinh hoạt giao tiếp.
         - Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.
2/ Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ:
   - Tieáp tuïc sinh hoaït Ñoäi, Sao theo chuû ñieåm.
   - Tieáp tuïc taäp luyeän kyõ naêng vaø nghi thöùc cho caùc chi ñoäi, ñaëc bieät laø chi ñoäi maãu.
3. Coâng taùc toå chöùc - Phong traøo:
         - Đội tuyển bóng đá, điên kinh, bơi lội, cờ vua , bóng bàn  dự thi cấp Thành phố từ ngày 13-14 và 20-21/03/2021.
    - Đẩy mạnh phong trào “ Hoa điểm tốt ”
   - Ngày 22/03/2021 vào lúc 7 giờ 30 phút, tổ chức ngày Hội “ Thiếu nhi vui khỏe – tiến bước lên đoàn” Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
    - Tổ chức dạy thêm bài hát mới “Tiến lên đoàn viên ” .
    - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
    - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh.
   - Tổ chức lễ kết nạp Đội cho HS khối 3 vào lúc 9 giờ ngày 11/03/2021.
IV CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ :
Tuần 24:01/03/2021 – 05/03/2021
          - Chào cờ đầu tuần qua hệ thống loa nội bộ .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
           - Đội tuyển bóng đá, điền kinh, bơi lội tiếp tục tập luyện và tham gia hội thi do phòng giáo dục tổ chức.
          - Giáo dục cho học sinh hiểu về lịch sử, truyền thống Đảng Cộng sản Việt Nam.
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm Tốt ”.
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
         - Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tuần 25: 08/03/2021 – 12/03/2021
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, thể dục giữa giờ .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Tiếp luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Đội tuyển bóng đá, điên kinh, bơi lội dự thi cấp thành phố từ ngày 14 đến 14/03/2021.
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm tốt ”.
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
          - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh .
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
         - Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.
   - Tổ chức lễ kết nạp Đội cho HS khối 3 vào lúc 9 giờ ngày 11/03/2021.

Tuần 26: 15/03/2021 – 19/03/2021
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Bằng nhiều hình thức giáo dục cho các em hiểu được truyền thoongslichj sử của đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 08/03.
          - Tiếp tục tuyên truyền cho các em thiếu niên 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyên ý thức đạo đức trong sinh hoạt giao tiếp.
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, thể dục giữa giờ, thể duc buổi sáng .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Tiếp tục luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm tốt ”.
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
          - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh .
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
          - Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tuần 27: 22/03/2021 – 26/03/2019
          - Chào cờ đầu tuần .
          - Tiếp tục củng cố nề nếp học tập ở các lớp  .
          - Duy trì hát đầu giờ, giữa giờ .
          - Đôn đốc đội cờ đỏ theo dõi nề nếp hàng ngày .
     - Ngày 22/03/2021 vào lúc 7 giờ 30 phút, tổ chức ngày Hội “ Thiếu nhi vui khỏe – tiến bước lên đoàn” Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
          - Thực hiện lịch đọc sách, báo trong thư viện vào giờ ra chơi đối với các chi đội.
          - Tiếp tuc luyện tập đội nghi thức mẫu .
          - Tiếp tục sinh hoạt Đội, Sao.
          - Phát động thi đua, tăng cường kiểm tra nề nếp, dụng cụ học tập …
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Hoa điểm tốt ”.
          - Giáo dục đội viên, nhi đồng thực hiện tốt an toàn giao thông, sinh hoạt các điều luật qui định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
          - Thực hiện phong trào “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh thiếu niên ”
          - Có ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội như hút, chích chất gây nghiện các trò chơi không lành mạnh .
          - Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường .
          - Tuyên truyền cho HS thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ ý tế thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, cồn sát khuẩn và nước sạch, đeo khẩu trang nơi công cộng.

                          Hiệu Trưởng                                                      Phó BT Chi đoàn                              
                                                                                                            TPT ĐỘI                       Trần Minh Dũng                                                  Trịnh Ngọc Hưng


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 716 | lượt tải:234

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 674 | lượt tải:207

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 761 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 755 | lượt tải:241

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:223

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 692 | lượt tải:221

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 715 | lượt tải:211

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1260 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1059 | lượt tải:325
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây