KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2018-2019

Thứ năm - 01/11/2018 22:10
          Thực hiện Hướng dẫn số 47/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019;        
  Căn cứ nhiệm vụ năm học nay trường Tiểu học Lê Quý Đôn xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 như sau:
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2018-2019
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 -2019
          Thực hiện Hướng dẫn số 47/KH-PGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019;        
  Căn cứ nhiệm vụ năm học nay trường Tiểu học Lê Quý Đôn xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 như sau:
          I. Nhiệm vụ chung

        1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; Thực hiện tốt công tác pháp chế năm học 2018-2019, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
         2. Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
         3. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với yêu cầu mới;
         4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Kiện toàn công tác pháp chế
         Duy trì và nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong nhà trường; bố trí giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế theo quy định.
Cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do các cơ quan chuyên môn tổ chức.
2. Công tác xây dựng văn bản QPPL
       Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
       Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản QPPL của các cấp về giáo dục và đào tạo và các văn bản chỉ đạo khác trong nhà trường;
3. Về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
          Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do ngành giáo dục ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
          Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011.
         Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời công văn đến.
       Báo cáo về phòng GD-ĐT kết quả kiểm tra, rà soát VBQPPL có liên quan đến lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
          Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác phổ biến GDPL năm 2018 của nhà trường kèn theo Hướng dẫn số 47/ PGDĐT ngày 17/10/2018 của Phòng GD-ĐT;
Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 và Quyết định số 228/Qđ-BGD ĐT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch công tác, giáo dục pháp luật năm 2018 của ngành giáo dục.
Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Hướng dẫn số 2285/HD-SGDĐT ngày 19/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019.       
           Đối với công chức, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.
           Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà trường.         
         Tổ chức tìm hiểu “Ngày pháp luật” và thi tìm hiểu pháp luật; hưởng ứng cuộc thi tìm viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên bảng thông tin của trường.
          5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.
          Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
         Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.
6. Công tác cải cách thủ tục hành chính
        Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.
         Thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục đúng qui định.  
III. Tổ chức thực hiện      
         Nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch, phối hợp với các bộ phận đoàn thể thực hiện tốt công tác pháp chế năm học 2018-2019.
        Thực hiện báo cáo kết quả công tác pháp chế của nhà trường năm học 2018-2019 về phòng GD-ĐT theo quy định (20/5/2019).
        Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường các bộ phận thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch./. 
Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo;
- Đoàn thể;
- GVNV;
- Lưu VT.
 
                                   HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Diệp T. Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 693 | lượt tải:222

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 655 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 736 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 705 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 657 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 690 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1240 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1032 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây