Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 28/02/2019 của Ban Chỉ đạo 138 về thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố Cà Mau năm 2019

Thứ tư - 24/04/2019 05:29
Can ctr Nghi dinh s6 9112017IND-CP ngay 3117/2017 cua Chinh phu quy dinh
chi tiSt thi hanh mot s6 diSu cua Luat thi dua, khen thirong;
Can cir Thong tu s6 22/2018/TT-BGDDT ngay 28/8/2018 cua BQGiao due va
Dao tao vS viec huong d~n cong tac thi dua, khen thirong nganh Giao due;
Thirc hien Quyet dinh s6 32/QD-UBND ngay 14/11/2018 cua Uy ban nhan
dan tinh Ban hanh Quy chS vS cong tac thi dua, khen thirong tren dia ban tinh Ca
Mau; Hirong d~n s6 120IBTDKT-NV ngay 30/1112018 cua Ban Thi dua khen
thuong tinh Ca Mau vS viec huang d~n mot s6 noi dung binh xet thi dua khen
thuong,
Can cu Quyet dinh s6 3639/QD-UBND ngay 01/12/2015 cua Chu tich Uy ban
nhan dan thanh ph6 Ca Mau ban hanh "Quy chS Thi dua, Khen thuOng" tren dia ban
thanh ph6 Ca Mau.
TruOng phong GD&DT thanh ph6 Ca Mau hu6ng d~n m9t s6 nQi dung vS
vi~c xet, dS nghi khen thuOng tfmg kSt nam hQc 2018 - 2019 nhu sau:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video
Hình ảnh
4.jpg 5.jpg 1.jpg 6.jpg 2.jpg
Thành viên
THĂM DÒ Ý KIẾN CMHS (Test)

Xin cho biết mức độ hài lòng của quý vị đối với nhà trường ?

VĂN BẢN

28/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian đăng: 19/10/2020

lượt xem: 0 | lượt tải:0

6/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 6/2020

Thời gian đăng: 08/06/2020

lượt xem: 694 | lượt tải:222

05/2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 5/2020

Thời gian đăng: 20/05/2020

lượt xem: 655 | lượt tải:196

10/KH-THLQĐ

Kế hoạch Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học năm 2020

Thời gian đăng: 19/04/2020

lượt xem: 737 | lượt tải:0

04/2020

QĐ của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/04/2020

lượt xem: 733 | lượt tải:233

4/2020

Hướng dẫn dạy học trực tuyến của SGD&ĐT Cà Mau

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 705 | lượt tải:216

04/2020

Hướng dẫn dạy học trên internet của Bộ GD&ĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 658 | lượt tải:211

04/2020

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học

Thời gian đăng: 31/03/2020

lượt xem: 690 | lượt tải:204

06/KH-THLQĐ

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Thời gian đăng: 08/03/2020

lượt xem: 1240 | lượt tải:2

2/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

lượt xem: 1032 | lượt tải:318
Có thể bạn quan tâm
LIÊN KẾT
Xếp hạng thi đua
Tên lớp Xếp hạng
1A 6
1B 8
1C 7
 
 
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây